Obowiązki właścicieli nieruchomości – kontrole techniczne budynku.

Posiadanie własnej nieruchomości niesie ze sobą wiele korzyści. Wiąże się ono jednak również z dużą odpowiedzialnością oraz koniecznością realizowania szeregu licznych obowiązków. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa budowlanego każdy właściciel nieruchomości jest zobligowany do dbania o jej stan techniczny.

Co do zasady oznacza to, że musi on systematycznie przeprowadzać wszelkie potrzebne przeglądy i kontrole, które są przewidziane przepisami prawa.

Raz do roku powinna się odbywać okresowa kontrola nieruchomości, polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych, przewodów kominowych, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, a także tych elementów budynku, budowli i instalacji, które są narażone na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych oraz niszczące działanie czynników występujących podczas codziennego użytkowania obiektu. Rzadziej, a mianowicie co pięć lat, właściciel nieruchomości musi także przeprowadzać kontrolę stanu technicznego, przydatności do użytkowania budynku, estetyki oraz jego otoczenia. W trakcie takiej kontroli szczegółowemu badaniu powinna być poddana także sprawność instalacji elektrycznej i piorunochronnej.

Jeżeli w trakcie kontroli technicznej nieruchomości wykazane zostaną jakiekolwiek nieprawidłowości, właściciel jest zobowiązany do ich niezwłocznego usunięcia oraz sporządzenia odpowiedniego protokołu w tak zwanej książce obiektu.

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz.