Zarząd umowny a ustawowy

Zarządzanie nieruchomością wspólną to tak zwany zarząd rzeczą wspólną. Pod tym pojęciem rozumiemy podejmowanie różnego rodzaju decyzji, a także podejmowanie czynności, które dotyczą przedmiotu wspólnego prawa. Zarząd rzeczą wspólną, również nieruchomością, obejmuje te czynności, które wynikają z codziennej eksploatacji tego przedmiotu, ale też sytuacje oraz zadania nietypowe.

Wyróżniamy trzy rodzaje zarządu – sądowy, umowny i ustawowy. Z zarządem sądowym mamy do czynienia wówczas, gdy zdaniem jednego z współwłaścicieli większość nie postępuje według reguł prawidłowego zarządu lub działa na niekorzyść mniejszości. Zarząd sądowy może być ustalony również w sytuacji, gdy większość współwłaścicieli nie potrafi podjąć wspólnej decyzji w sprawie zarządu. Zarząd sądowy to stosunkowo rzadko spotykane rozwiązanie – częściej spotykane formy zarządzania wspólną nieruchomością to zarząd umowny lub ustawowy.

W przypadku, gdy współwłaściciele nieruchomości nie zdecydują się na przygotowanie umowy o zarząd rzeczą wspólną, stosuje się przepisy kodeksy cywilnego o zarządzie ustawowym. Od tej zasady istnieje wyjątek – przepisy nie mają zastosowania w dużej wspólnocie mieszkaniowej. W ramach zarządu ustawowego czynności dzielimy na podejmowane w formie zwykłego zarządu, czynności, które przekraczają zwykły zarząd oraz zachowawcze. Za czynności zwykłego zarządu uznaje się z reguły zadania, które zostały określone w dokumentach regulujących zarządzanie wspólnotą. Czynności przekraczające zwykły zarząd to na przykład uchwalenie planu gospodarczego na rok, decyzja o podziale nieruchomości wspólnej lub ustalenie wysokości wynagrodzenia zarządcy lub zarządu. Do czynności zachowawczych zaliczymy na przykład zadania związane z pilnymi naprawami – może dokonywać ich każdy ze współwłaścicieli nieruchomości wspólnej.

Współwłaściciele mogą samodzielnie ustalić zasady, według których będzie prowadzony zarząd wspólną nieruchomością. Zarząd może podjąć jeden z współwłaścicieli, może zostać też powierzony osobie z zewnątrz lub wykonywany wspólnie. Zasady zarządu ustawowego są wiążące także dla nowych nabywców lokali w nieruchomości wspólnej.

Jeśli szukają Państwo usług z zakresu zarządzania nieruchomościami, zapraszamy do Galicyjskiego Centrum Nieruchomości. Nasza oferta dostępna na stronie http://galicyjskie.com.pl/zarzadzanie-nieruchomosciami-krakow/.

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz.