Jakie zapisy w regulaminie porządku domowego?

Wspólnota mieszkaniowa powinna dbać o sprawne zarządzanie nieruchomością, a także dobrze reprezentować interesy mieszkańców wobec podmiotów zewnętrznych. W celu ułatwienia tego zadania, wspólnoty zwykle decydują się na stworzenie regulaminu, w którym zostaną zawarte reguły dotyczące użytkowania nieruchomości. Zbiór tych zasad często nosi nazwę „regulaminu porządku domowego”.

W takim regulaminie powinny znaleźć się zasady czytelne, jasno sformułowane i zrozumiałe dla każdego. Określa on prawa i obowiązki mieszkańców, którzy powinni mieć możliwość zapoznania się z nim. Regulamin należy umieścić w widocznym, dostępnym miejscu, na przykład na tablicy zawieszonej na klatce schodowej. Autorzy regulaminu porządku domowego muszą zadbać nie tylko o właściwą komunikację. Zasady powinny być zgodne z przepisami ustawowymi.

Ustanowienie przez wspólnotę regulaminu porządku domowego ma podstawę prawną. Zapis na ten temat znajduje się w ustawie o własności lokali. Przepisy mówią, że właściciel lokalu powinien przestrzegać zasad porządku domowego oraz wraz z współmieszkańcami dbać o wspólne dobro. Regulamin porządku domowego dotyczy więc przede wszystkim takich kwestii, jak czystość, hałas i inne codzienne problemy, które sprawiają, że życie w budynku wielorodzinnym jest uciążliwe.

Regulamin porządku domowego – co może się w nim znaleźć?

Aby stwierdzić, jakie zasady mogą znaleźć się w regulaminie porządku domowego, należy przede wszystkim przyjrzeć się ustaleniom, które znajdziemy w ustawie o własności lokali. Najbardziej istotne są w tym przypadku uprawnienia właściciela lokalu we wspólnocie mieszkaniowej. Ma on mianowicie prawo do użytkowania nieruchomości wspólnej, które będzie zgodne z przeznaczeniem. Jednocześnie jego korzystanie z nieruchomości wspólnej nie może utrudniać użytkowania jej przez innych właścicieli. Każdy z nich może korzystać na wyłączność jedynie z posiadanego lokalu.

Zasady dotyczące wspólnego korzystania przez właścicieli ze wspólnej nieruchomości są w większości przypadków głównym przedmiotem regulaminu porządku domowego ustalanego przez wspólnotę. Takie podejście jest jak najbardziej zgodne z obowiązującymi przepisami ustawowymi.

Pojawia się jednak pytanie dotyczące kwestii regulacji sposobu korzystania przez właściciela z posiadanego lokalu. W orzecznictwie sądowym przeważa następujące rozwiązanie problemu – wspólnota nie posiada prawa ingerencji w tak zwane wykonywanie prawa własności. W związku z tym w regulaminie porządku domowego nie mogą znaleźć się zapisy, które dotyczą korzystania właścicieli z ich mieszkań lub w jakiś sposób wpływają na ich uprawnienia. Przepisy wskazują jeden wyjątek od tej reguły – jest to sytuacja, kiedy uchwała wspólnoty ma dotyczyć połączenia odrębnych lokali lub podziału jednego z mieszkań.

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz.