Jak przebiega zebranie wspólnoty mieszkaniowej?

Zebranie wspólnoty mieszkaniowej to spotkanie mieszkańców, podczas którego omawiane są najważniejsze kwestie dotyczące jej wewnętrznych spraw. Podczas takich spotkań zapadają ważne decyzje. W trakcie zebrania wspólnoty mieszkaniowej między innymi ustala się wysokość zaliczek, udziela absolutorium dla zarządu oraz tworzy plan remontów nieruchomości i innych wydatków. Według ustawy o własności lokali, właściciele mieszkań w dużych wspólnotach mieszkaniowych, to znaczy takich liczących powyżej 7 lokali, powinni spotkać się na rocznym zebraniu w pierwszym kwartale roku. W przypadku małych wspólnot mieszkaniowych, w skład których wchodzi mniej niż 7 lokali, zebrania nie są konieczne – małe wspólnoty działają w oparciu o przepisy o współwłasności kodeksu cywilnego, w którym nie ma zapisów o konieczności organizowania tego rodzaju spotkań.

Podstawową kwestią jest informacja na temat zebrania. Każdy członek wspólnoty powinien otrzymać wiadomość na temat miejsca i czasu spotkania oraz spis projektów uchwał. Ustawa przewiduje, że w spisie przed rocznym zebraniem powinny znaleźć się: plan gospodarczego zarządzania nieruchomością, sprawozdanie zarządu wspólnoty oraz uchwała o udzieleniu absolutorium. Lista nie jest zamknięta, mogą pojawić się na niej inne projekty zaproponowane przez zarząd oraz członków wspólnoty. Każdy z członków powinien zostać poinformowany w sposób prawidłowy o planowanym zebraniu, w przeciwnym razie ma prawo kwestionować jego ważność.

W przepisach nie ma zapisu na temat przebiegu rocznego zebrania wspólnoty mieszkaniowej. Najczęściej na jego początku wybiera się przewodniczącego, komisję skrutacyjną oraz protokolanta, jednak nie jest to obowiązkowe. Warto jednak zadbać o prawidłową dokumentację zebrania, ponieważ uchwała przyjęta podczas zebrania wspólnoty może być zgłoszona do sądu. Aby uchwała została podjęta, musi opowiedzieć się za nią większość członków wspólnoty. Podczas głosowania bierze się pod uwagę udziały w nieruchomości wspólnej. Oznacza to, że im większy udział właściciela lokalu, tym większą liczbą głosów dysponuje. Podczas zebrania wspólnoty zarząd składa raport na temat swoich działań oraz sprawozdanie finansowe. Jeśli członkowie pozytywnie ocenią pracę zarządu, udzielają mu absolutorium.

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz.