Podatek od nieruchomości – najważniejsze informacje

Przede wszystkim warto ustalić, za co dokładnie zobowiązani jesteśmy płacić podatek od nieruchomości. Zgodnie z polskim prawem jego przedmiot stanowią grunty, nieruchomości albo pewne ich części oraz nieruchomości albo te ich części, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Płatnicy podatku od nieruchomości

Kogo obejmuje obowiązek uiszczenia podatku od nieruchomości? Otóż płacą go właściciele gruntów bądź nieruchomości, posiadacze samoistni i użytkownicy wieczyści. W pewnych szczególnych okolicznościach do zapłaty owego podatku zobowiązani są również posiadacze zależni budynków albo pewnych ich części, które należą do Skarbu Państwa (bądź do jednostki wchodzącej w skład samorządu).

Dokumenty

Płatnicy podatku od nieruchomości muszą dostarczyć organowi podatkowemu odpowiednią dokumentację. Osoby prawne oraz organizacje (wśród nic także spółki bez osobowości prawnej) składają deklarację na podatek. Powinny to zrobić do 31 stycznia danego roku podatkowego. Natomiast osoby fizyczne przedstawiają dokumentację zawierającą informacje na temat budynków oraz obiektów budowlanych maksymalnie do 14 dni od momentu rozpoczęcia obowiązku podatkowego, jego wygaśnięcia bądź zmiany wielkości podatku. Organ podatkowy, do którego podatnicy dostarczają wspomniane dokumenty, to prezydent miasta, burmistrz bądź wójt.

Formy płatności i terminy

Istnieją dwa sposoby zapłacenia podatku: w kasie albo w formie przelewu, którego adresatem jest organ podatkowy (osoby fizyczne mogą także wybrać formę inkasa). Zarówno osoby prawne, jak i organizacje bez osobowości prawnej (w tym również spółki) płacą miesięczne raty. Podatnicy ci zobligowani są do uiszczenia podatku do 15 dnia każdego miesiąca (z wyjątkiem stycznia, kiedy można to zrobić do jego końca). Jeśli chodzi o osoby fizyczne, to dokonują one płatności w czterech ratach. Mają na to czas do 15 dnia marca, maja, września oraz listopada.

Zwolnienia od podatku

Od podatku od nieruchomości zwolnione są min. uczelnie i instytuty badawcze (jeżeli przedmiot opodatkowania nie ma charakteru gospodarczego), pewne określone budynki gospodarcze (np. związane z pracą leśników albo działalnością rolników), grunty i budowle znajdujące się w rejestrze zabytków oraz grunty i nieruchomości położone na terenie rezerwatu przyrody.

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz.