Na czym polega obsługa eksploatacyjna nieruchomości?

Każda nieruchomość wymaga właściwego zarządzania oraz obsługi eksploatacyjnej. Obsługa eksploatacyjna powinna być dostosowana do specyfiki nieruchomości oraz potrzeb jej mieszkańców lub innych osób, które z niej korzystają. Obejmuje szereg czynności związanych z prawidłowym funkcjonowaniem budynku.

Elementem obsługi eksploatacyjnej są jest na przykład kontakt z usługodawcami oraz kontrahentami, którzy dostarczają usługi komunalne oraz media lub zajmują się utrzymywaniem czystości i porządku w obrębie wspólnych przestrzeni nieruchomości. To zadanie polega też na wyszukiwaniu kontrahentów o odpowiednich kwalifikacjach oraz kontroli przeprowadzanych przez nich prac, takich jak na przykład prace modernizacyjne i remonty w nieruchomości. Do tego zadania zalicza się kontrola sposobu wywiązywania się wykonawców z umów oraz odbiór protokolarny.

Obsługa eksploatacyjna obejmuje również obsługę spotkań wspólnoty, to znaczy zawiadomienie członków oraz opracowanie rezultatów głosowań, a także informowanie o zmianach w wysokości kosztów zarządzania nieruchomością, kiedy jest to efektem uchwały lub aktualizacji cen. Do obsługi eksploatacyjnej zaliczymy również przekazywanie właścicielom informacji dotyczących bieżących spraw związanych z działaniem nieruchomości, także przygotowywanie oraz wydawanie dokumentów i zaświadczeń, które są wymagane na przykład przez urzędy. Obsługa eksploatacyjna nieruchomości to również prowadzenie dokumentacji związanej w kwestiami technicznymi, wymaganej przez aktualne przepisy i dążenie do uzupełnienia braków w tej dziedzinie. Do zadań związanych z obsługą eksploatacyjną zaliczymy też udział w zwyczajnych i nadzwyczajnych spotkaniach zarządu wspólnoty. Osoba lub firma, która zajmuje się tą kwestią, ma obowiązek zapewnić właściwe funkcjonowanie nieruchomości, także infrastruktury technicznej oraz wspólnych instalacji, zabezpieczyć ewentualną awarię i zapewnić usunięcie jej skutków. W obsłudze eksploatacyjnej nieruchomości zawiera się dbałość o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz.